Home

Welkom op de website van de Stichting Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen, Stichting CDG.

Inloggen
Als distributeur van gewasbeschermingsmiddelen kunt u hier inloggen in het digitale systeem voor gecontroleerde distributie. Zie hier voor meer informatie.

CDG-certificering voor distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen
Alle bedrijven die handelen in professionele gewasbeschermingsmiddelen moeten sinds 1 januari 2010 voldoen aan de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van het CDG certificatieschema én zijn opgenomen in het register van de Stichting CDG. Het is verboden om zonder CDG-certificaat én opname in het register handel te drijven in gewasbeschermingsmiddelen.

Stichting CDG is in opdracht van de Nederlandse overheid opgericht en draagt zorg voor de uitvoering van de algemeen verbindend verklaarde certificering, het CDG-certificatieschema. Stichting CDG ziet toe op de naleving van de voorschriften uit het CDG-certificatieschema en op de wijze waarop certificerende instellingen CDG-certificeringen verstrekken. De Stichting CDG beheert het CDG certificatieschema en het register.

Stichting CDG is door de Raad van Accreditatie (RvA) geaccepteerd als schemabeheerder. De werkzaamheden van de Stichting worden op regelmatige basis (onafhankelijk) getoetst.

Algemeen Verbindend Verklaring 2024
De meest recente AVV van het CDG-certificatieschema, versie 5.0, is op 1 maart 2024 in de
Staatscourant gepubliceerd (nr. 6327). Zie hier. Deze verlenging geldt voor de duur van vijf jaar.

Voorlichting
Stichting CDG geeft op verzoek voorlichting aan bedrijven en instanties over certificering van distributiebedrijven van gewasbeschermingsmiddelen. U kunt hier een verzoek indienen bij het secretariaat van Stichting CDG.

Meldpunt
Stichting CDG beheert een meldpunt waar onrechtmatige handelingen met gewasbeschermingsmiddelen door bedrijven kunnen worden gemeld. Bijvoorbeeld: illegale handel. U kunt hier een melding indienen.

Namaakgewasbeschermingsmiddelen: goed opletten en melden
De distributie van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland is, o.a. door het CDG-certificatieschema en het toezicht van Stichting CDG, goed georganiseerd. De kans dat op de Nederlandse markt illegale (namaak-) gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen is klein in vergelijking met andere Europese landen die geen soortgelijke regulering van de distributie kennen. Toch wordt een ieder opgeroepen om attent te zijn op mogelijke illegale (namaak-) gewasbeschermingsmiddelen. U kunt hier een melding indienen. Voor meer informatie over Counterfeit & Illegal Pesticides, zie hier.