Organisatie

Algemeen Verbindend Verklaren CDG certificatieschema
Op grond van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (artikel 111) kan de Minister bepalingen van een overeenkomst tussen bedrijven die handelingen verrichten met gewasbeschermingsmiddelen Algemeen Verbindend Verklaren (AVV). Agrodis heeft bij de Minister het verzoek ingediend om de overeenkomst waarbij – kort gezegd – is afgesproken om het werken volgens het CDG certificatieschema via een onafhankelijke Stichting algemeen verbindend te verklaren.
Op 22 februari 2019 heeft de overheid het besluit tot verlenging van de AVV gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 9512). Deze verlening geldt voor de duur van vijf jaar.


Beheer van het CDG-schema via Centraal College van Deskundigen (CCvD)
De Stichting heeft er voor gezorgd dat er een Centraal College van Deskundigen is ingericht. In dit College zitten vertegenwoordigers van belanghebbenden bij het schema. Dit College voldoet aan de eisen van de Raad voor de Accreditatie (RvA). De RvA zal daar ook op toezien. Dit College wordt belast met het feitelijk beheer van het schema. Het College neemt besluiten, die door het bestuur van de Stichting moeten worden bekrachtigd.

Audits via erkende certificerende instanties (CI’s)
Meerdere CI’s kunnen het CDG certificatieschema auditten. Hiervoor dient de CI een contract af te sluiten met de Stichting waarin wordt vastgelegd dat de CI gehouden is het schema onverkort en integraal te hanteren. Tevens zal hierbij de wijze waarop harmonisatie wordt vormgegeven en de wijze waarop de CI de Stichting informeert over ervaringen tijdens de audits worden vastgelegd. Verder zal de CI gehouden zijn om een beroepsmogelijkheid conform de eisen van accreditatie te bieden voor bedrijven die het niet eens zijn met het oordeel van de auditor. Tot slot zal de CI aanwijzingen over de norm en interpretatie van het CDG certificatieschema van de Stichting moeten naleven.

Beheer openbaar register
De Stichting maakt via een register openbaar welke Certificerende Instanties (CI) audits op het CDG schema kunnen uitvoeren. Tevens maakt de Stichting  via het CDG register kenbaar welke bedrijven op basis van de AVV voorschriften kunnen handelen in professionele gewasbeschermingsmiddelen op eindgebruikers.

Meldpunt
De Stichting heeft een meldpunt ingericht, waar activiteiten - die onder de AVV vallen - van bedrijven die niet in het register voorkomen, kunnen worden gemeld. De Stichting zal deze bedrijven benaderen om hen te vragen hoe zij de bepalingen van de AVV naleven. Zo nodig zal de Stichting de rechter vragen de overtreder te sommeren de regels na te leven.

Traceerbaarheid
In het CDG certificatieschema is opgenomen dat leveringen van professionele gewasbeschermingsmiddelen aan anderen dan eindgebruikers (doorlevering) uitsluitend zijn toegestaan wanneer het bij de Stichting CDG ingeschreven bedrijven betreft.
De individuele fabrikanten zullen daarnaast vanuit hun Product Stewardship gedragscode alleen nog leveren aan gecertificeerde handel.