Meest gestelde vragen

 1. Ik wil starten met de implementatie van de CDG voorschriften. Waar moet ik beginnen?
 2. Wanneer moet ik een CDG certificaat bezitten?
 3. Bestaan er ook vrijstellingen?
 4. Wanneer ben ik aan het handelen met gewasbeschermingsmiddelen?
 5. Wanneer val ik als loonwerker onder de Algemeen verbindend verklaring?
 6. Vallen ook buitenlandse bedrijven onder deze regeling?
 7. Mag ik middelen met een Nederlands etiket aan een afnemer in het buitenland leveren?
 8. Is de verklaring ‘toepassing op Nederlands grondgebied’ komen te vervallen?
 9. Ik ben CDG gecertificeerd. Aan wie mag ik professionele gewasbeschermingsmiddelen verkopen?
 10. Mag een teler in het buitenland ontvangen middelen retour leveren?
 11. Voor welke leveringen heb ik bepaalde CDG-documenten nodig?
 12. Wanneer ben je een depothouder?
 13. Wat zijn de wijzigingen in de CDG-norm?
 14. Voor welke leveringen heb ik bepaalde CDG-documenten nodig?
 15. Mag ik bestrijdingsmiddelen verkopen?
 16. Waarom het CDG certificatieschema?
 17. Welke invloed heeft CDG op het middelenpakket?
 18. Welke voordelen biedt CDG voor het bedrijf zelf?
 19. Waarom ISO onderdelen in CDG?
 20. Eisen in het certficatieschema
 21. CDG verankeren in de markt?
 22. CDG verankeren in de wet?
 23. Begeleiding
 24. Wie controleert op CDG en hoe vaak?
 25. En wanneer bedrijven meerdere certificaten hebben?
 26. Voor wie is CDG bedoeld?
 27. Wie is er CDG gecertificeerd?
 28. Waar vind ik een BRZO voorbeeldberekening?


  1. Ik wil starten met de implementatie van de CDG voorschriften. Waar moet ik beginnen?
  Onder "Downloads CDG schema" staan alle benodigde documenten. Om bedrijven te helpen op gang te komen stelt de Stichting CDG een voorbeeld handboek beschikbaar. Klik hier om het CDG voorbeeld handboek aan te vragen.
  Indien bedrijven begeleiding nodig hebben om te komen tot het CDG certificaat kan een beroep worden gedaan op o.a. de volgende bedrijven/personen:
  Antoine van den Broek (Quality Assurance: info@qualityassurance.nl)
  Alma Ruting (Q-Point: a.ruting@q-point-bv.nl).
  Anko Arissen (anko.arissen@2mijladvies.nl)
  Huguette Tychon (HTP-advies: huguette@htp-advies.nl)
  Hedde Cazemier (CKBadvies: info@ckbadvies.nl)
  Anne-Marie Heuseveldt (In Beeld: www.in-beeld.org/)
  Echter, indien u reeds een begeleider heeft, bent u vrij om daarvoor te kiezen.
  boven

  2. Wanneer moet ik een CDG certificaat bezitten?
  De overheid heeft het definitieve Besluit om het CDG certificatieschema algemeen verbindend te verklaren op maandag 3 augustus 2009 gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 1 januari 2010 dienen alle bedrijven die professionele gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengen (zie vrijstellingen) in het bezit te zijn van een geldig CDG certificaat én te zijn aangemeld bij de Stichting CDG.
  boven

  3. Bestaan er ook vrijstellingen?
  Ja. Vrijgesteld zijn producenten van gewasbeschermingsmiddelen (toelatingshouders) die gewasbeschermingsmiddelen afleveren aan distributeurs én producenten die middelen afleveren aan professionele gebruikers met het oog op zaadbehandeling of zaadontsmetting door die gebruikers zelf. Tenslotte zijn loonwerkers, die beschikken over een geldig certificaat Voedselkwaliteit Loonwerk (VKL-G), met de extra module handel en niet meer dan 1.500 kilogram/liter verkopen of afleveren per jaar bijna volledig vrijgesteld. Bijna volledig, omdat iedereen die handelt in gewasbeschermingsmiddelen - dus ook een loonwerker -  zich wel dient te registreren bij de Stichting CDG.
  boven

  4. Wanneer ben ik aan het handelen met gewasbeschermingsmiddelen?
  Wanneer gewasbeschermingsmiddelen afzonderlijk worden gefactureerd spreken wij over handel. Dus een loonwerker die gewasbeschermingsmiddelen verspuit en deze dienst als één geheel factureert, wordt niet gezien als handelaar. Een depothouder kan niet zelfstandig gewasbeschermingsmiddelen factureren, want dan ben je als zelfstandige aan het handelen en dien je te beschikken over een geldig certificaat.
  boven

  5. Wanneer val ik als loonwerker onder de Algemeen verbindend verklaring?
  Alle bedrijven die handelen in professionele gewasbeschermingsmiddelen moeten vanaf 1 januari 2010 voldoen aan de Algemeen verbindend verklaring (AVV). Dus ook loonwerkers die gewasbeschermingsmiddelen los verhandelen. Bedrijven die handelen in gewasbeschermingsmiddelen tot een hoeveelheid van 1500 kg/liter formulering op jaarbasis hebben 4 opties:
  - Behalen van CDG certificaat;
  - Behalen van VKL-G (VKL + aanvullende module) via Stichting Pro aCt;
  - Depothouder worden van een CDG gecertificeerd bedrijf; 
  - Beëindigen van deze handelsactiviteit.

  Bedrijven die meer dan 1500 kg/liter verhandelen hebben 3 opties:
  - Behalen van CDG certificaat;
  - Depothouder worden van een CDG gecertificeerd bedrijf;
  - Beëindigen van deze handelsactiviteit.
  boven

  6. Vallen ook buitenlandse bedrijven onder deze regeling?
  Alle bedrijven die op Nederlands grondgebied actief zijn, dienen zich te houden aan de Nederlandse wetgeving. Dus bedrijven die in Nederland professionele gewasbeschermingsmiddelen op de markt willen brengen (en niet onder de vrijstellingen vallen), dienen sinds 1 januari 2010 te beschikken over een geldig CDG certificaat én aangemeld te zijn bij de Stichting CDG.
  boven

  7. Mag ik middelen met een Nederlands etiket aan een afnemer in het buitenland leveren?
  Het bedrijf kan middelen met een Nederlands etiket leveren aan afnemers in het buitenland wanneer voldaan wordt aan de wettelijke exportbepalingen, het bij de Stichting CDG ingeschreven bedrijven betreft, dan wel als het geldende kettingbeding “Doorlevering CDG” (zie downloads) wordt ondertekend door beide partijen en dit minimaal vijf jaar wordt bewaard in de administratie.
  Voor de levering van niet in Nederland toegelaten middelen heeft de wetgever diverse bepalingen en een wettelijk kettingbeding opgenomen in de regelgeving. Echter, voor doorvoer van (wel) in Nederland toegelaten middelen is binnen Europa nagenoeg niets geregeld in de wetgeving, zodat de Stichting een kettingbeding ‘doorlevering CDG’ heeft opgesteld.
  Het kettingbeding doorlevering CDG dient eens per kwartaal te worden verzonden aan de Stichting CDG. De Stichting is gerechtigd om deze door te sturen naar de milieupolitie en/of de NVWA. Dit is opgenomen aangezien de Stichting CDG en de CDG auditors weinig bevoegdheden hebben bij de ontvangende partij die geen CDG deelnemer is. Tevens is van belang dat voor levering een toetsing plaatsvindt van de ontvangende partij. Deze toetsing staat omschreven in de norm, is toegelicht in het CDG interpretatiedocument en verder geconcretiseerd in het geldende kettingbeding “doorlevering CDG” (zie downloads).
  boven

  8. Is de verklaring ‘toepassing op Nederlands grondgebied’ komen te vervallen?
  Met de introductie van het CDG certificatieschema (versie 3.0) is inderdaad deze verklaring komen te vervallen. Eindgebruikers met het afleveradres in het buitenland en grondbezit in Nederland moeten ook middelen met een Nederlands etiket kunnen blijven ontvangen. Dergelijke leveringen kunnen blijven plaatsvinden als het geldende kettingbeding ‘doorlevering CDG’ wordt ondertekend door beide partijen. Het kettingbeding dient vervolgens minimaal vijf jaar te worden bewaard in de administratie en eens per kwartaal te worden verzonden aan de Stichting CDG.
  boven

  9. Ik ben CDG gecertificeerd. Aan wie mag ik professionele gewasbeschermingsmiddelen verkopen?
  Artikel 2.1. van het CDG certificatieschema bepaalt onder andere dat het leveren van professionele gewasbeschermingsmiddelen uitsluitend is toegestaan aan:
  - Bedrijven die staan ingeschreven bij de stichting CDG;
  - Eindgebruikers met Nederlands grondgebied;
  - Bedrijven die niet CDG gecertificeerd zijn maar waarbij vooraf vast staat dat deze middelen niet in Nederland op de markt zullen worden gebracht. Voor dergelijke leveringen is het gebruik van kettingbeding “Doorlevering CDG” en ondertekening door beide partijen een vereiste.

  10. Mag een teler in het buitenland ontvangen middelen retour leveren?
  Ja, dat mag. Levering aan afnemers in het buitenland kan alleen op basis van een kettingbeding ‘doorlevering CDG’ of aan een CDG-deelnemer.  Het kettingbeding moet voorkomen dat geleverde middelen terug komen op de Nederlandse markt. Hiervoor tekenen zowel de leverende als ook de ondervangende partij het kettingbeding. Retourleveringen aan de oorspronkelijke verkoper vallen niet onder de definitie ‘op de markt brengen’.
  boven

  11. Voor welke leveringen heb ik bepaalde CDG-documenten nodig?
  Om beter inzichtelijk te maken welke CDG-documenten voor de diverse leveringen zijn vereist, is een stroomschema opgesteld.
  boven

  12. Wanneer ben je een depothouder?
  In paragraaf 5.2 van de CDG-norm staat beschreven dat: “Indien het bedrijf opslag van gewasbeschermingsmiddelen heeft uitbesteed aan een derde partij, dan fungeert deze partij als depothouder. Het bedrijf meldt depothouder(s) aan bij de stichting, op basis van het hiervoor bestemde formulier.” Als definitie stelt de norm:

  Depothouder: een (externe) organisatie die;
  1. professionele gewasbeschermingsmiddelen in beheer heeft, die eigendom zijn van een CDG bedrijf en
  2. niet zelf verkoopactiviteiten verricht met professionele gewasbeschermingsmiddelen.
  boven

  13. Wat zijn de wijzigingen in de CDG-norm?
  De belangrijkste wijzigingen in de CDG-norm versie 3.0 ten opzichte van versie 2.3 zijn apart beschreven in een notitie (klik hier).
  boven

  14. Voor welke leveringen heb ik bepaalde CDG-documenten nodig?
  Om beter inzichtelijk te maken welke CDG-documenten voor de diverse leveringen zijn vereist, is een stroomschema opgesteld (klik hier).
  boven
15. Mag ik bestrijdingsmiddelen verkopen?
Niemand mag in Nederland zomaar gewasbeschermingsmiddelen (ook wel bestrijdingsmiddelen genoemd) verkopen. Dat is ook maar goed ook, want onverantwoord gebruik kan nadelige effecten met zich meebrengen voor mens, dier en milieu. Om in Nederland gewasbeschermingsmiddelen op de markt te brengen, zijn diverse voorschriften van toepassing. Zo moet het product zijn toegelaten door het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (zie ook website Ctgb). Om het middel vervolgens te mogen verkopen, geldt sinds 1996 de verplichting om als persoon te beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid (zie ook website Bureau Erkenningen). Sinds 2010 geldt voor iedereen die professionele gewasbeschermingsmiddelen op de markt wil brengen de algemeen verbindend verklaring van het CDG-certificatieschema (voor aanvullende informatie, zie elders op deze site).
boven
 

16. Waarom het CDG certificatieschema?
De gedachte achter certificering is:

Zeg wat je doet,
doe wat je zegt en
laat zien dat je doet wat je zegt.

Deze gedachte wordt in een certificatieschema omschreven in de vorm van vastlegging van een aantal processen en procedures en met als kernwoorden:

- traceerbaarheid
- toetsbaarheid
- te kwantificeren doelstellingen. 

Dit schema wordt getoetst door een certificerende instelling (CI) die onder toezicht staat van de Raad voor Accreditatie (RvA). Certificering heeft hierdoor naar de buitenwereld toe een hoge mate van betrouwbaarheid. Certificering waarborgt hetgeen in een schema is vastgesteld en waar een bedrijf aan dient te voldoen. Kortom: waarborging van kwaliteit.

terug

17.Welke invloed heeft CDG op het middelenpakket?
Met het CDG certificatieschema heeft de branche een middel waarmee aantoonbare  kwaliteitswaarborging wordt gegeven. Dit biedt een systeem (CDG) waarmee bepaalde gewasbeschermingsmiddelen ook onder moeilijke omstandigheden voor de praktijk behouden kunnen blijven. Een systeem van Gecontroleerde Distributie heeft de afgelopen jaren al diverse middelen op de markt weten te houden.

terug


18. Welke voordelen biedt CDG voor het bedrijf zelf?
Het CDG certificatieschema is in eerste instantie opgezet om het hoge kwaliteitsniveau van de bedrijven die gewasbeschermingsmiddelen distribueren te waarborgen. Daarnaast kan CDG steeds vaker een belangrijke rol vervullen voor andere schakels in de keten.

De ervaringen wijzen uit dat het invoeren van de CDG voorschriften in de bedrijfsvoering in eerste instantie uiteraard een bepaald tijdbeslag en investering vraagt. Echter, de besparingen als gevolg van het helder doorlopen van alle bedrijfsprocessen blijken zodanig te zijn, dat overal financiële voordelen worden behaald. Voordelen zijn bijvoorbeeld:
- meer inzicht in de goederenstromen;
- meer duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden;
- betere werkstructuren;
- minder voorraadverschillen;
- eenvoudiger inzet van tijdelijk/nieuw personeel;
- meer inzicht in risico’s binnen de bedrijfsvoering.
Zo behoort het ook te zijn. Het CDG schema is door de branche en met de branche opgesteld. Door destijds onder meer vier landelijke inspraakbijeenkomsten te organiseren is voorkomen dat er een onpraktisch en theoretisch model is ontworpen dat niet aansluit bij de bedrijfsvoering.

Het CDG schema leidt tot minder fouten en dus minder faalkosten. Het leidt ook tot een versterking van onze (schakel)positie in de keten.

terug


19. Waarom ISO onderdelen in CDG?
Het CDG certificatieschema is opgesteld volgens de systematiek van de ISO norm. Deze norm wordt breed toegepast en vormt de basis van het CDG schema. Via de ISO onderdelen wordt een duidelijke beschrijving van hetgeen plaatsvindt binnen het bedrijf gewaarborgd. Om continu veilig en verantwoord te kunnen werken, moeten binnen het bedrijf afspraken worden gemaakt. Om onduidelijkheden en misverstanden te voorkomen, is het van belang om de afspraken vast te leggen.
Het voornaamste verschil tussen ISO en CDG is dat de eisen in het CDG certificatieschema zich beperken tot die werkzaamheden op het bedrijf die te maken hebben met gewasbeschermingsmiddelen. Meststoffen, graan en materialen vallen niet onder het CDG certificatieschema. Bij ISO worden alle activiteiten en processen op het bedrijf meegenomen.

terug


20.Eisen in het certificatieschema
Goede administratie
Het inzichtelijk maken van in- en uitgaande stromen op het bedrijf betekent dat er een goede  administratie moet worden bijgehouden van inkoop, voorraad en verkoop. Er geldt een wettelijke administratieve regeling, maar gebleken is dat de voorraadverschillen kleiner worden door een duidelijke werkinstructie.

De sluitende administratie is een vereiste en de kracht van het systeem Gecontroleerde distributie. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het behoud van een effectief middelenpakket door de distributie van middelen via de CDG gecertificeerde bedrijven.

Verantwoord werken
Het verhandelen van gewasbeschermingsmiddelen op verantwoorde wijze betekent onder meer veilig werken met goed opgeleide mensen.

Omdat er steeds ontwikkelingen zijn in de gewasbeschermingsmiddelenbranche is het van belang om het praktische en theoretische kennisniveau van de medewerkers te laten meegroeien. In een opleidingsplan zal dan ook bepaald worden welke opleidingen het personeel nodig heeft.

Bij verantwoord werken hoort ook het voldoen aan de eisen in de wet- en regelgeving. In het certificatieschema zijn niet de eisen uit de wet- en regelgeving overgenomen, maar wordt een aantal zaken genoemd die op het bedrijf aanwezig moeten zijn die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn een geldige vergunning Wet Milieubeheer, een risico-inventarisatie en -evaluatie, een calamiteitenplan en een inspectierapport met betrekking tot vervoer gevaarlijke stoffen.

Verbetermanagement
In het CDG certificatieschema is opgenomen dat het bedrijf zichzelf controleert en indien nodig verbeteringen aanbrengt binnen de organisatie. Hierbij wordt onder andere nagegaan of iedereen nog werkt volgens de afspraken die men met elkaar heeft gemaakt.

De directie heeft hierin een belangrijke rol.

terug

21.CDG verankeren in de markt?
Als toeleveranciers staan de distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen midden in de keten, waar ze een sterke positie innemen. Deze sterke positie is met name te danken aan de specifieke kennis die de distributie kan leveren, waarbij de rol van de adviseur cruciaal is.

Wanneer gesproken wordt over geïntegreerde dan wel duurzame gewasbescherming spreekt men per definitie over maatwerk en/of gerichte inzet van gewasbeschermingsmiddelen. De partijen in het convenant Duurzame Gewasbescherming – maar zeker ook velen daarbuiten – zijn dan ook overtuigd geraakt van het gegeven dat de adviseur van de gecertificeerde distributie een wezenlijke rol hierin vervult. Aangezien ruim tachtig procent van de telers de adviezen van de GBM adviseur opvolgt, zijn ook de afzetorganisaties bijzonder geïnteresseerd in het CDG certificatieschema.

terug

22. (CDG) certificering verankeren in de Wet?
Door het hoge kwaliteitsniveau en de betrouwbaarheid heeft CDG een bijzonder goede positie bij de overheid. De overheid wil dan ook voorkomen dat bedrijven die bewust dit kwaliteitsniveau niet willen bieden, de zogenaamde “free-riders”, het draagvlak voor dit niveau gaan schaden. Met steun van de overige convenantpartners is dan ook het besluit genomen dit te ondervangen door een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) op te nemen in de nieuwe Wet Gewasbeschermingsmiddelen. De AVV is een juridisch instrument dat de overheid in staat stelt private systemen (lees hier (CDG)certificering) wettelijk op te leggen aan de hele doelgroep, in dit geval bedrijven die handelen in gewasbeschermingsmiddelen. Het is daarmee te vergelijken met het algemeen verbindend verklaren van CAO afspraken.

terug

23. Begeleiding
Indien bedrijven begeleiding nodig hebben om te komen tot het CDG certificaat kan een beroep worden gedaan op o.a. de volgende bedrijven/personen:
Antoine van den Broek (Quality Assurance: info@qualityassurance.nl)
Alma Ruting (Q-Point: a.ruting@q-point-bv.nl).
Anko Arissen (anko.arissen@2mijladvies.nl)
Huguette Tychon (HTP-advies: huguette@htp-advies.nl)
Hedde Cazemier (CKBadvies: info@ckbadvies.nl)
Anne-Marie Heuseveldt (In Beeld: www.in-beeld.org/)
Echter, indien u reeds een begeleider heeft, bent u vrij om daarvoor te kiezen.

terug


24. Wie controleert op CDG en hoe vaak?
Een certificaat zonder controle heeft voor de ‘buitenwereld’ weinig waarde. Daarom zullen controles worden uitgevoerd om na te gaan of bedrijven een CDG certificaat waardig zijn. De controle op naleving van het CDG certificaat is uitbesteed aan een certificerende instelling (CI). De CI's die een CDG certificaat kunnen verstrekken, staan op deze pagina vermeld

Voor het CDG certificaat zullen jaarlijks aangekondigde controles worden uitgevoerd. Bij een bedrijf met meerdere vestigingen wordt een controleschema opgesteld, waarin staat hoe vaak welke locatie bezocht gaat worden. In drie jaar tijd zullen alle vestigingen tenminste één keer bezocht worden.

terug


25. … en wanneer bedrijven meerdere certificaten hebben?
Voorkomen moet worden dat bedrijven meerdere CI’s moeten benaderen om het “pakket” aan certificaten te laten auditten. Daarom is met alle erkende CI's afgesproken dat zij samenwerken met andere CI’s. De door een bedrijf gekozen CI neemt contact op met een door de Stichting erkende CI om de datum, de beoordelingsmethode en dergelijke af te stemmen. Door een goede afstemming moet voorkomen worden dat u met meerdere partijen afspraken moet maken en dat er extra tijd en kosten gemoeid zijn met de totale beoordeling van het “pakket” certificaten. 

terug

26. Voor wie is CDG bedoeld?
CDG is opengesteld voor iedereen. Hierop wordt toegezien door de Nederlandse Mededinging Autoriteit. Iedere onderneming kan dus een CDG certificaat verkrijgen wanneer deze onderneming voldoet aan de gestelde voorwaarden.

terug

27. Wie is er CDG gecertificeerd?
Een actueel overzicht van de bedrijven die beschikken over een CDG certificaat kunt u hier bekijken.

terug

28. Waar vind ik een BRZO voorbeeldberekening?
Voor een BRZO voorbeeldberekening kunt u terecht bij de Agrodis Commissie Milieu en Veiligheid, klik hier.

terug