Downloads CDG schema

Het schema Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen, afgekort CDG, bevat eisen waaraan een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor het "CDG certificaat". Als een bedrijf een CDG certificaat heeft, betekent dit dat het bedrijf o.a. inzicht kan verschaffen in de in- en uitgaande stromen van gewasbeschermingsmiddelen op het bedrijf en dat het verhandelen van gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde wijze en volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving plaatsvindt. Naast het certificatieschema is ook het interpretatieschema vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen. Het interpretatieschema kan een extra handvat bieden voor de nadere uitwerking van het normonderdeel. De nieuwste versie van het CDG certificatieschema is opgenomen in onderstaande lijst. Deze versie is in werking getreden op het moment dat het definitieve besluit van de overheid tot voortzetting van de Algemeen Verbindend Verklaring in werking is getreden, op 22 februari 2019.

 
 
CDG-schema:  
CDG certificatieschema (versie 4.0) download
CDG Interpretatiedocument 1.0 download
   
CDG-checklists:  
1. Voorschriften t.a.v. opslag van gewasbeschermingsmiddelen uit de PGS15 download
2. Voorschriften t.a.v. opslag van gewasbeschermingsmiddelen <400 kg2. download
3. Beoordeling proces-kritische leveranciers download
4. (Inter)nationale handel stroomschema download
5. RI&E stroomschema download
6. Veiligheidsadviseur checklist download
   
Overige documenten:  
Handleiding digitaal CDG-systeem download
Besluit hernieuwing algemeenverbindendverklaring  download
Registratiereglement download
Aanvraagformulier registratie CDG-deelnemer download
Aanvraagformulier registratie extern opslagbedrijf download
Mutatieformulier registratie CDG-deelnemer download
Klachtenformulier download
Klachtenprocedure opvragen
Reglement College van Beroep download
Meldformulier ongeoorloofd handelen download