Home

Welkom op de site van de Stichting CDG (Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen)

Hier kunt u inloggen in het digitale CDG-formulierensysteem.

Meer informatie.

Alle bedrijven die handelen in professionele gewasbeschermingsmiddelen moeten sinds 1 januari 2010 voldoen aan de Algemeen verbindend verklaring (AVV) van het CDG certificatieschema én opgenomen staan in het register van de Stichting CDG.

De Stichting CDG is in opdracht van de overheid opgericht en draagt zorg voor de uitvoering van de algemeen verbindend verklaarde certificering voor de distribuanten in gewasbeschermingsmiddelen. Dit houdt onder andere in dat de Stichting zal toezien op de naleving van de bij de algemeen verbindendverklaring gestelde voorschriften en het toezicht op de wijze waarop certificerende instellingen hun controlewerkzaamheden uitvoeren. Daarnaast heeft de Stichting het beheer over het CDG certificatieschema en het Register met bedrijven die conform de algemeen verbindendverklaring werken.
De Stichting is door de Raad van Accreditatie geaccepteerd als schemabeheerder, hiermee worden ook alle werkzaamheden van de Stichting op regelmatige basis getoetst.

Voortzetting Algemeen Verbindend Verklaring
De verlenging van de Algemeen verbindend verklaring (AVV) van het CDG certificatieschema is op 22 februari 2019 in de Staatscourant gepubliceerd (nr. 9512). Deze verlenging geldt voor de duur van vijf jaar.


Voorlichting en meldpunt 
De Stichting zal voorlichting geven aan bedrijven en instanties die hier behoefte aan hebben. Tevens heeft de Stichting een meldpunt ingericht. Hier kunnen activiteiten - die onder de AVV vallen - van bedrijven die niet in het register voorkomen worden gemeld.


Namaakgewasbeschermingsmiddelen: goed opletten en melden
Iedereen wordt opgeroepen om attent te blijven op de mogelijke aanwezigheid van illegale, namaak-gewasbeschermingsmiddelen (lees meer).
De distributie van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland is goed geregeld en wordt gecontroleerd via de algemeen verbindendverklaring van de Stichting CDG. De kans dat op de Nederlandse markt illegale, namaak-gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen is daarom kleiner dan in andere Europese landen, die niet een dergelijke regulering van de distributie kennen. Toch is het zaak om ook in ons land alert te zijn op de mogelijke aanwezigheid van illegale, namaak-gewasbeschermingsmiddelen. Om deze reden heeft Nefyto – in samenwerking met de Europese koepelorganisatie van de gewasbeschermingsmiddelenindustie ECPA – hierover een korte video gemaakt: klik hier. Meer informatie over illegale, namaak-gewasbeschermingsmiddelen kunt u vinden op de website: www.illegalpesticides.eu